>>คลิกสร้างหน้าปกรายงาน

วิธีการสร้างหน้าปกรายงาน


ขั้นตอนที่ 1 ให้นักศึกษากรอก Username และ Password ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาคลิกที่เมนูสร้างปกรายงาน ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามคำแนะนำให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่มพิมพ์ปกรายงาน ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 ระบบจะสร้างหน้าปกรายงานให้นักศึกษาดังภาพ ให้นักศึกษาบันทึก(SAVE) ไว้ และนำไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ได้เล

 ภาพตัวอย่างหน้าปกรายงาน ภาคเรียนที่ 1/2555 
ขั้นตอนที่ 5


หมายเหตุ กรณีสมาชิกในกลุ่มบางคนที่ไม่แสดงข้อมูลและบาร์โค๊ดรหัสนักศึกษา ให้นำบัตรนักศึกษามาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป อาคาร 34 ชั้น 1 หรือ แจ้งที่เว็บบอร์ดรายวิชา 

Last modified: Saturday, 10 November 2012, 05:58 AM